Информација-избор општинских инструктора за попис пољопривреде

Сви заинтересовани овде могу погледати списак кандидата за елиминациони предтест за обуку општинских инструктора за попис пољопривреде, прочитати шта је потребно од докумената и који су термини за пријем документације. Детаљније информације у канцеларији 309. Општинске управе Лајковац или телефоном на 3433-329, локали 133 и 134.

 

ПРЕЛИМИНАРНИ СПИСАК КАНДИДАТА ЗА ЕЛИМИНАЦИОНИ ПРЕТЕСТ ЗА ОБУКУ ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ

ЗА ОПШТИНУ ЛАЈКОВАЦ

Редни број кандидата Име, име једног родитеља и презиме кандидата Редни број пријаве Укупан број бодова
1. Светлана ( Милан ) Јеринић 1272 26
2. Ненад ( Радмило ) Џајевић 8896 17
3. Катарина ( Љубомир ) Јанић 5031 15
4. Живота ( Драгомир ) Молеровић 5028 14
5. Бојана ( Драган ) Аничић 9481 14
6. Јована ( Мирослав ) Добривојевић 3487 13
7. Иван ( Обрен ) Ђаковић 5033 13
8. Горан ( Вићентије ) Јеремић 10671 12

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Кандидати чије се име и презиме налази изнад црте су изабрани за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе.

У периоду од 10. до 12. августа ови кандидати су дужни да донесу пописној комисији следећа документа:
1. Копију личне карте или пасоша;
2. Оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми (студенти подносе на увид оверен индекс, односо потврду о уписаном семестру у 2012. години);
3. Копију радне књижице (сви запослени);
4. Уверење да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница (ово уверење кандидати могу да приложе накнадно тј. до почетка обуке);
5. Уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или копију овереног картона са евиденције ове службе (за незапослене кандидате), не старију од месец дана;
6. Број сопственог ненаменског текућег рачуна и назив банке у којој је отворен. Пријем докумената за кандидате за општинске инструкторе биће организован у периоду од 10 – 12.августа 2012. године, у згради Општине Лајковац, канцеларија 309, у времену од 07.00-15.00 часова. Све ближе информације се могу добити лично у Општини Лајковац, канцеларија 309, или телефоном на број: 014/34-33-329, лок.133 и 134.

Кандидати који су саветодавци у станицама Пољопривредне саветодавне и стручне службе нису у обавези да донесу претходно наведена документа, али морају да се јаве пописној комисији у периоду од 10. до 12. августа и тиме потврде своје учешће у Попису пољопривреде 2012. године.

Уколико се кандидат не јави пописној комисији у предвиђеном термину односно не преда потребну документацију, сматраће се да је одустао од рада у Попису пољопривреде.

Рок за жалбу на прелиминарну листу пописној комисији је у термину од 10. до 12. августа.

У случају да није задовољен потребан број кандидата за претест за обуку, 13. августа биће истакнуто обавештење на видном месту у просторијама пописне комисије, којим се позивају сви кандидати који су приликом прве селекције остали ”испод црте”, да 14. августа (у термину који ће бити назначен у обавештењу) присуствују прозивци. Том приликом је потребно да кандидати понесу сву потребну документацију, а прозивка се врши према ранг листи све док се не изабере потребан број кандидата за претест за обуку. Листа кандидата за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе биће објављена 15. августа.

Рок за жалбу на листу пописној комисији је у термину од 15. до 16. августа.

Коначна листа кандидата за претест за обуку за општинске инструкторе биће објављена 18. августа.

Претест за обуку биће обављен 3. септембра. Само кандидати који положе претест биће полазници обуке. Обука за општинске инструкторе обавиће се у периоду од 4. до 8. септембра.
У циљу благовремене припреме кандидата за претест, кандидати добијају Упутство за пописивање већ приликом предаје докумената, односно јављања пописној комисији.