Значајне одлуке Скупштине

Реагујући на проглашење стечаја у предузећу ТПП „Колубара Мали Борак“, одборници Скупштине општине Лајковац једногласно су усвојили закључке у којима се од надлежних државних органа тражи преиспитивање разлога увођења стечаја и решавање правно-радног статуса 54 радника предузећа. Генезу случаја, правне аспекте, мере које је до сада предузело општинско руководство и закључке образложио је председник општине Живорад Бојичић:

– Имајући, пре свега, у виду да са аспекта формално-правног односа наш захтев није нереалан јер постоји један ваљан правни документ из 1991. године, а то је Уговор о пословно-техничкој сарадњи закључен између ТПП „Колубара Мали Борак“ и РБ „Колубара“ који предвиђа међусобна права и обавезе, а то је да фирма и њени радници, због ширења угљенокопа, прекидају основну делатност, а знамо да је то била земљорадничка задруга, и да ће обављати послове за РБ „Колубара“. Каснији кораци, промена правног статуса, довели су до тога да је ово предузеће изгубило уговорне обавезе, послове које је радило за РБ „Колубара“. Ми смо у међувремену имали још једно решење о преструктурирању, све је то пореметио стечајни поступак, како би предузеће могло да се нада неком дужем и квалитетнијем пословању са РБ „Колубара“. Једно од понуђених решења Радне групе директора „Колубаре“ јесте да 54 радника, на основу одобрења директора ЕПС-а, добију радне уговоре на неодређено време у РБ „Колубара“. Постављено је питање да ће ово бити преседан који ће довести до тога да радници „Колубаре метал“ и „Колубаре грађевинар“ и осталих њихових предузећа траже иста решења, али то не стоји јер није исти положај 54 радника из „Колубаре Мали Борак“, управо због овог уговора о пословно-техничкој сарадњи. Затим, њихова домаћинства су расељена, као и гробља њихових предака. Постоји јака и морална и правна обавеза Републике Србије, Електропривреде Србије и Рударског басена „Колубара“ да реше проблем ових људи – закључио је Бојичић.

По хитном поступку у дневни ред одборници су уврстили и усвојили Одлуку о приступању изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона 2“, која ће бити концентрисана око петље будућег аутопута у Непричави, где се у перспективи отварају велике могућности. Циљ израде тог планског документа је да се усвоје услови и правила грађења индустријских капацитета и других објеката с обзиром да је поред саме трасе будућег аутопута Београд-јужни Јадран. Израда овог планског документа финансираће се средствима буџета општине Лајковац, а рок за његову израду је шест месеци.

Усвојен је једногласно и Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Лајковац за јануар-септембар 2012. године. Укупно остварени приходи и примања за првих девет месеци су 501.753.036,59 динара (35,91 % извршење у односу на планираних милијарду и 397 милиона). Укупно извршени расходи и издаци износе 542.545.699,39 динара (извршење 38,83 %). Низак проценат наплате појединих локалних комуналних такси утиче на буџетски дефицит, рекао је подносилац извештаја. Остварени буџетски дефицит у износу од 40.792.662,80 динара обезбеђен је из пренетих неутрошених средстава из ранијих година. Усвајање овог извештаја је значајно јер ће се на њега ослонити пројекција буџета за наредну годину о којем ће се расправљати, највероватније, за две недеље.

Велику пажњу и расправу одборника изазвала је тачка која се односила на Трећу измену Плана и Програма рада ЈП „Градска чистоћа“, пре свега због примања, а затим и отпуштања радника у Погон за пречишћавање отпадних вода. Председник Скупштине Предраг Мирковић се нада да су усвојени конструктивни предлози, а то је да се за део радника запослених мимо законских прописа, а који су социјално угрожени, омогући да раде.

Скупштина је прихватила измене Програма подршке за спровођење пољопривредне политике у 2012. години, донете у циљу ублажавања последица суше код пољопривредника. Изменама је прерасподељено 21 милион динара. За генетско унапређење млечног говедарства издвојено је 11,05 милиона динара, уместо раније предвиђених 6,8 милиона, док је за подстицај тову јунади предвиђено 2,6 уместо 1,4 милиона динара. За генетско унапређење овчарства предвиђено је милион динара. С друге стране, смањена су средства за набавку хербицида за пролећну сетву – са 2,5 милиона на 250 хиљада динара.

Усвојен је Годишњи извештај о раду Предшколске установе ”Лептирић” за 2011/2012. и дата сагласност на Годишњи план рада за радну 2012/2013. годину. Дата је сагласност на Прву измену Програма трошења средстава Фонда за физичку културу општине Лајковац за 2012. годину. Прихваћен је Правилник о првим изменама и допунама Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лајковац, Одлука којом се утврђује највише 20 % већи број деце од броја који се уписује у васпитну групу Предшколске установе ”Лептирић”, Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о меснима заједницама на територији општине Лајковац, Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац, као и Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Лајковац.

Одборници су дали сагласност и на Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе ”Димитрије Туцовић” Јабучје и Решење о допуни Решења о именовању председника и чланова Комисије за планове општине Лајковац.