Скупштина усвојила буџет за наредну годину

Одборници Скупштине општине Лајковац усвојили су на јучерашњој седници најзначајније одлуке за функционисање локалне самоуправе у наредној години, пре свега Одлуку о буџету, планове и програме пословања јавних предузећа и установа, одлуке о локалним комуналним и административним таксама, као и Одлуку о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних делатности „Лајковац услуге“.

Буџет за 2013. годину износиће 1.289.105.000 динара и према планираним расходима имаће изражени социјално-развојни карактер. Скоро половина буџета планирана је за комуналну и инфраструктурну изградњу преко Дирекције за изградњу и уређење Лајковца, али су знатно унапређене и социјална давања и услуге. Планирани прилив од РБ „Колубара“ је 291.611.000.

У структури расхода Дирекције убедљиво предњаче инвестиције, за које је планирано 567.800.500 динара. За комуналне услуге издвојено је 77.852.000, а за текуће поправке и одржавање око 19 милиона. За функционисање „Градске чистоће“ планирано је 187.249.000 динара.

За социјалну заштиту и породиље биће издвојено 15 милиона, за различите врсте помоћи социјално најосетљивијим категоријама 22 милиона, а предвиђена је и значајна помоћ пензионерима са најнижим примањима. За невладине организације и субвенције малим и средњим предузећима планирано је 10 милиона, а средства за Локални акциони план запошљавања повећана су са 8 на 13 милиона динара.

Велику новину у рад локалне самоуправе представља оснивању јавног предузећа за обављање комуналне делатности «Лајковац услуге». Ово предузеће ће имати око 30 запослених који тренутно раде услужне делатности у Општинској управи, јавним предузећима и установама, као што су секретарице, кафе куварице, портири, радници који раде на одржавању компјутера и слично. Предузеће ће се финансирати на основу услуга које пружа свом оснивачу и установама које је Град основао, а може остваривати и додатну зараду. Предлог одлуке о оснивању овог јавног предузећа урађен је према важећем закону, с тим што ће се у јануару, након ступања на снагу новог Закона о јавним предузећима, сва јавна предузећа ускладити са тим законом.

Скупштина је прихватила планове и програме рада Културног центра «Хаџи Рувим», Градске библиотеке, ЈП РТВ “Пруга” и Туристичке организације општине Лајковац. Одборници су се сагласили са Правилником о другим изменама и допунама Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лајковац. Усвојен је и Локални акциони план запошљавања за 2013, у којем је акценат стављен на инфраструктурне пројекте, повећање производње, развој приватног сектора, отварање нових радних места, привлачење страних директних инвестиција. Прихваћен је и програм рада Савета за борбу против наркоманије у општини Лајковац.

Одборници су усвојили одлуке о локалним комуналним таксама, о утврђивању висине пореске стопе пореза на имовину и вредности непокретности по квм, о општинским административним таксама, о накнадама за коришћење грађевинског земљишта, критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређење грађевинског земљишта, као и измене Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Лајковац.