Рани јавни увид

Рани јавни увид у трајању од 15 дана, одржаће се од 29. јуна до 13. јула 2015. године, у просторијама скупштина градских општина Лазаревац и Обреновац, као и у просторијама скупштина општина Уб, Лајковац и Аранђеловац, односно објављен на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату предметног просторног плана.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде овог просторног плана,организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања.
Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину. ЈАВНИ УВИД