План генералне регулације за насељено место Лајковац

Општина Лајковац континуирано ради на припреми и доношењу урбанистичких, односно генералних и детаљних регулационих планова. Скупштина општине Лајковац је на последњој седници усвојила План генералне регулације за насељено место Лајковац, који ће бити полазна основа за бројне значајне пројекте.

План генералне регулације је на седници образложила Бојана Бојчић, архитекта Дирекције за уређење и изградњу општине Лајковац:

– Правни основ за доношење овог плана садржана је у Закону о планирању и изградњи и Одлуци о приступањи изради Плана генералне регулације за насељено место Лајковац. Плански основ је Просторни план општине Лајковац, Просторни план инфраструктурног коридора Београд-јужни Јадран, Регионални просторни план подручја Колубарског округа погођеног земљотресом. Основни циљ је дефинисање општих правила уређења простора по зонама и типичним целинама којих смо издвојили пет, планирање трасе коридора, јавних и саобраћајних површина, регулација површина јавне намене и комуналне инфраструктуре и дефинисање развојних приоритета на предметном простору.