Јавна презентација урбанистичког пројекта ДП IБ реда број 27 Лозница-Ваљево-Лазаревац, деоница Иверак-Лајковац, измена регулационог профила

Јавна презентација урбанистичког пројекта ДП IБ реда број 27 Лозница-Ваљево-Лазаревац, деоница Иверак-Лајковац, измена регулационог профила на стационажи
КМ 1+925 -2+100 (ДЕСНО), КМ 4+900 – 5+207 (ДЕСНО), КМ 4+925-5+160 (ЛЕВО), КМ 5+30–5+450 (ЛЕВО), КМ 15+350-15+700 (ЛЕВО) и КМ 15+250-15+456 (ДЕСНО), одржаће се 7.10.2021.године са почетком у 11h у згради Општинске управе општине Лајковац у великој сали, Омладински трг број 1, као и на интернет страници општине Лајковац (www.lajkovac.org.rs).

Физичка и правна лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат у згради општине Лајковац, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми достави Општинској управи општине Лајковац, Одељењу за комунално – стамбене,грађевинске и урбанистичке послове, у току трајања јавне презентације, од 01.10.2021.године до 7.10.2021.године.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНО – ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНЕ И УРБАНИСТИЧКЕ ПОСЛОВЕ