Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Прилогу бр.1 – Листа 2 – Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локални регистар извора загађивања

За потребе регистра прикупљају се подаци о :
– Загађујућим материјама које се емитују у животну средину, а које су дате у Прилогу бр. 2
– Загађујућим материјама које се емитују у ваздух, дате у Прилогу бр. 3
– Загађујућим материјама које се емитују у воду, дате у Прилогу бр. 4
– За потребе извештавања о отпаду достављају се подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се производи у постројењима делатности наведених у Прилогу бр.1 – Листа 2 – Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локални регистар извора загађивања

Потребно је у складу са Упуством , у електронској форми (на рачунару) попунити пет приложених Образаца и материјал доставити на следећи начин:

1. Један комплет oбразаца у папирној форми укоричен у јединствени документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица.
2. Један комплет oбразаца електронски на адресу ekologija.lajkovac@gmail.com

Материјал послати на следећу адресу:
Општинска управа Лајковац
Одељење за привреду и имовинско-правне послове
(за Локални регистар извора загађивања)
Омладински трг бр.1,14224 Лајковац
Контакт телефон : 3433329 локал 134

Упутство за попуњавање oбразаца

1) Образац бр.1 – Општи подаци о извору загађивања
2) Образац бр.2 – Емисије у ваздух
3) Образац бр.3 – Емисије у воде
4) Образац бр.4 – Емисије у земљиште
5) Образац бр.5 – Управљање отпадом