Обавештење о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је Општинској управи Лајковац,Одељењу за привреду и имовинско-правне послове, поднет захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера „Виндија“д.о.о.из Лајковца, ул.Београдски пут 37 за „Фарму Руклада“у Рубрибрези,број захтева 501-102/2014-04 за рад постројења Фарма Руклада и обављање активности това пилића, на локацији катастарске парцеле 337 КО Рубрибреза на територији општине Лајковац. Увид у захтев за издавање интегрисане дозволе може се извршити у просторијама општинске управе општине Лајковац ,ул.Омладински трг бр.1,канцеларија бр.309,сваког радног дана од 11-14 часова или на сајту општине Лајковац( банер- интегрисана дозвола-захтеви) у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.Такође,заинтересована јавност може доставити мишљење на поднети захтев овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11.,став 5.Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.Додатне информације могу се добити на телефон 3433-329 лок.134