ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ДЕЧЈЕГ ДОДАТКА И ПОРОДИЉЕ

Обавештавају се корисници дечијег додатка, права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и права на остале накнаде по основу посебне неге детета, којима право истиче 15. марта 2020 године и касније, да се на основу закључка Владе број:53-2787/2020 од 24. марта 2020. године продужава даље исплата права на основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно дом траје ванредно стање.
Наставиће се са пријемом захтева за остваривање права на породиљско одсуство, који се могу преузети са сајта општине Лајковац или лично код радника обезбеђења у згради општине Лајковац. Попуњене захтеве са потребном документацијом могу послати поштом на адресу: Општинска управа Општине Лајковац, Друштвена брига о деци, ул. Омладински трг бр.1, 14224 Лајковац, или непосредно предати раднику обезбеђења у згради општине Лајковац.

Захтеви за остваривање права за једнократну накнаду породиљама која се исплаћује из буџета општине Лајковац, за свако новорођено дете, могу се преузети са сајта општине Лајковац или лично код радника обезбеђења у згради општине Лајковац.Попуњене захтеве са потребном документацијом могу послати поштом на адресу: Општинска управа Општине Лајковац, Дечија и социјална заштита, ул. Омладински трг бр.1, 14224 Лајковац, или непосредно предати раднику обезбеђења у згради општине Лајковац.За додатне информације грађани се могу обратити путем телефона бр: 014/3433-371, Гордана Гачић и Ана Милијановић

Сви обрасци се могу преузети на страници ДОКУМЕНТИ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ