Обавештење за пољопривредна газдинства

Општинска управа општине Лајковац, Одељење за приведу и имовинско правне послове обавештава пољопривреднике са територије општине Лајковац да је Влада Републике Србије донела Уредбу о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2
Право на исплату новчане помоћи у складу са овом уредбом остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и налази се у активном статусу у Регистру ако испуњава један од посебних услова прописаних овом уредбом, и то ако:
1) у Регистру има уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;
2) је власник краве која је обележена и регистрована у Централној бази података о обележавању животиња у складу са законом којим се уређује ветеринарство или је власник краве члан његовог породичног пољопривредног газдинства;
3) је власник овце или козе која је обележена и регистрована у Централној бази или је власник овце или козе члан његовог породичног пољопривредног газдинства;
4) је власник кошнице пчела која је обележена и регистрована у Централној бази или је власник кошнице пчела члан његовог породичног пољопривредног газдинства и ако власник кошнице пчела има 70 или више година старости у 2020. години.

По уредби одобрава се једнократна помоћ у апсолутном новчаном износу по јединици уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, односно по грлу краве, овце или козе, односно по кошници пчела, до највишег укупног износа новчане помоћи у складу са овом уредбом, и то:

1) 25 динара по квадратном метру уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, а највише 90.000 динара;
2) 3.000 динара по грлу краве, а највише 30.000 динара;
3) 500 динара по грлу овце или козе, а највише 20.000 динара;
4) 800 динара по кошници пчела, а највише 20.000 динара.

Исплату новчане помоћи пољопривредним газдинствима у складу са овом уредбом врши Министарство финансија – Управа за трезор, на основу достављених података у електронском облику од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за аграрна плаћања, на наменски рачун пољопривредног газдинства отворен код пословне банке и уписан у Регистар.

Такође, Влада Републике Србије донела је и Уредбу o финансијскoj подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Финансијска подршка пољопривредним газдинствима у складу са овом уредбом, омогућава олакшани приступ коришћењу кредита, и то за:

1) развој сточарства који обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња прописану овом уредбом;
2) развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства;
3) инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему;
4) набавку хране за животиње;
5) инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи;
6) ликвидност.

Право на кредитну подршку под условима утврђеним овом уредбом остварује:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) правно лице, и то:
(1) земљорадничка задруга са најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих регистрованих пољопривредних газдинстава,
(2) ако је разврстано у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Физичко лице и предузетник може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 6.000.000 динара, док правно лице кредитну подршку остварује под условом да је укупан износ кредита до 18.000.000 динара. Износ кредита за ликвидност је до 3.000.000 динара.

Ближе информације о условима и садржају потребне документације за коришћење финансијске подршке кроз олакшан приступ коришћењу кредита могу се добити на линку http://uap.gov.rs/ Управа за аграрна плаћања.