14226 Јабучје
тел/факс: 014/74-014
е-пошта: osdtucovic@ptt.rs

Директор: Александар Лукић, професор разредне наставе

Школа носи назив истакнутог борца за радничка права Димитрија Туцовића и баштини веома дугу традицију постојања и рада. Основана је далеке 1842. године. Својом просветном делатношћу покрива простор села Јабучја, Скобаља, Малог Борка и дела Паљува.

Образовно-васпитни процес реализује се у матичној школи у Јабучју са 248 ученика, распоређених у 12 некомбинованих одељења од I до VIII разреда. У оквиру школе су и два издвојена, комбинована четвороразредна одељења: у Доњем Јабучју са 13 ученика и у Скобаљу са 12 ученика. У матичној школи васпитно–образовни процес одвија се у две смене: у преподневној (ученици V-VIII разред) и поподневној (ученици I-IV разред), док се у издвојеним одељењима рад одвија само у преподневној смени.

Опремљеност школа је на задовољавајућем нивоу. У матичној школи настава се одвија у осам учионица и информатичком кабинету опремљеном са 25 рачунара, док су подручна одељења опремљена пројектором и лап-топом.

Образовно–васпитна делатност реализује се на основу Годишњег плана рада, Школског развојног плана и других аката. Школски одбор реализује своје активности на основу плана рада. Савет родитеља кроз саветовни рад учествује у раду школе, а спроводи и акције на унапређењу услова рада у школи. Све активности у школи спроводе се на основу општих аката, закона и правилника.

Колектив ОШ „Димитрије Туцовић“ поручује да марљивим радом спроводи своју мисију и стреми остварењу своје визије. Реализација образовно-васпитних циљева биће далеко олакшана усељењем у у нову школску зграду, што се очекује 1. септембра 2013. године. Осим тога, планирана доградња фискултурне сале допринеће стварању оптималних услова за комплетан развој ученика ове школе.

Годишњи план рада за школску 2012/13.
Извештај о раду у 2011/12.
Законски прописи у области основног образовања и васпитања.