Увид у бирачки списак

На основу члана 14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку (”Службени гласник РС” бр. 104/2009 и 99/2011), тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (”Службени гласник РС”, бр. 15/2012 и 88/2018) и Решења о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 04.марта 2020. године 02 бр. 013-163/20, Општинска управа општине Лајковац

ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА
ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Лајковац изложен је у седишту Општинске управе Лајковац, ул. Омладински трг 1, спрат 2, канцеларија 210.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани тачни подаци.

Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Лајковац могу поднети општинској управи у времену од 7-15 часова и у нерадне дане од 7-15 часова најкасније до закључења бирачког списка 05.06.2020. године.

Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Обавештавају се грађани да могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до најкасније пет дана пре закључења бирачког списка, до 30. маја 2020. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта на територији општине Лајковац (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији једнице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.

Обавештавају се грађани да могу најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.мдулс.гов.рс/регистри/јединствени-бирацки-списак, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.