Poštovani, sajt Opštine Lajkovac se nalazi na adresi www.lajkovac.org.rs. Sajt koji ste upravo posetili je arhiviran i neće se ažurirati.Za najnovije informacije iz Opštine posetite wwww.lajkovac.org.rs. Za 20 sekundi sajt će Vas prebaciti na novu verziju. Hvala Општинска управа

Opština Lajkovac


Почетна

Општинска управа

Начелник Општинске управе
Љубица Новаковић, дипломирани правник

ОДЕЉЕЊА


Руководилац одељења Љубица Новаковић, дипл. правник

Надлежност: управно-правни послови борачко-инвалидске заштите; управно-правни послови за образовање, културу, физичку културу и социјалну заштиту; послови друштвене бриге о деци; матичари, бирачки спискови, радни односи, писарница, послови доставе, послови месних заједница и послови координатора канцеларије за младе.

• Одсек за заједничке послове – шеф одсека Видосав Шулубурић, дипл. инж. пољопривреде - одржавање зграде, послови противпожарне заштите, економат, обезбеђење, превоз, бифе.
• Одсек за месне заједнице
• Одсек за радне односе и лично стање грађана – шеф одсека Горан Илић, дипл. правник


Руководилац одељења Мирјана Ђаковић, дипл. правник

Надлежност: имовинско-правни послови, укњижба и евиденција непокретности, управно-правни послови приватног предузетништва, послови у области пољопривреде и водопривреде, послови у области заштите животне средине, послови координатора Канцеларије за локални економски развој.


Руководилац одељења Бојана Бојичић, дипл. инж. просторног планирања

Надлежност: управно-правни послови у стамбено-комуналној и грађевинској области; послови издавања информација о локацији, локацијских грађевинских дозвола за доградњу и  реконструкцију на изградњи објеката; издавање решења о употреби објеката, као и издавање грађевинских и употребних дозвола за објекте изградње, доградње и реконструисање без грађевинских дозвола (легализација) у складу са Законом о планираној изградњи.


Руководилац одељења Татијана Панић, дипл. економиста

Надлежност: припрема, спровођење, извештавање о извршењу буџета Општине; увид у коришћење буџетских средстава; послови трезора, буџетско рачуноводство; утврђивање, наплата и контрола изворних прихода Општине; финансијско-рачуноводствени послови за председника Општине, Скупштину општине, Општинско веће, њихова тела и Општинску управу.

•    Одсек за послове буџета и трезора
Шеф одсека Зорица Рашић, дипл. економиста
•    Одсек за рачуноводствене послове
Шеф одсека Душица Савић, економиста
•    Одсек за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
Шеф одсека Милеса Павловић, дипл. правник

Руководилац одељења Предраг Мирковић , дипл.инг.

Надлежност: Врши  послове који се односе на пројектовање и изградњу објеката, планирање инвестиција, као и комунално-стамбене, саобраћајне и грађевинске области, прикупљање података и израду аналитичких и других материјала из области саобраћаја, послове регистра улица, планирање грађевинских радова на терену везаних за саобраћајнице и друге јавне површине, прати стање путева, улица и тротоара на територији општине и благовремено извештава органе који се старају о одржавању истих, врши надзор над извршењем комуналних услига, техничко регулисање саобраћаја из надлежности општине, утврђује потребе и предлаже све врсте саобраћајне сигнализације, врши стручни надзор над изградњом објеката, планирање и пројекте, припрема програма, планова и пројеката за грађење насеља и уређење простора, израда пројектних задатака за објекте високоградње и нискоградње, израду средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта, прибављање услова за пројектовање и изградњу јавних предузећа и установа, прибављање грађевинске и употребне дозволе, израда планске документације, израда идејних решења за саобраћајнице, тротоаре, пешачке стазе, стајалишта и паркиралишта, послови пројектне документације, послови одржавања јавне расвете, израда пројектних задатака, прибављање документације везане за катастар непокретности, теренске послове премера и нивелације и идентификације, идентификације парцела и сл., геодетски надзор над извођењем радова и остале послове из домена геодезије. Одељење врши и друге послове у складу са прописима.


СЛУЖБЕ


Шеф службе Наташа Ковачевић - Милошевић, дипл. правник
Надлежност: стручни и организациони послови за председника Општине, Скупштину општине и радна тела; прикупљање и провера формално-правне исправности предлога аката који се припремају за седнице Скупштине општине; припрема седница Скупштине општине; стручна и техничка помоћ председнику Скупштине у вођењу припремању седница Скупштине и радних тела; старање о објављивању аката Скупштине општине; обрада представки и предлога грађана и други послови предвиђени Одлуком СО.


Надлежност: инспекцијски надзор у грађевинској и комуналној области, области екологије и саобраћаја; послови инспекцијског надзора у области образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, дечје и социјалне заштите; прати и обезбеђује њихово функционисање у складу са Законом и прописима Општине и спроводи поступак извршења за потребе Општинске управе.


Надлежност: давање правних савета, састављање поднесака (молбе, тужбе, захтеви...), састављање правних лекова (осим ревизије), састављање исправа (уговори, изјаве...), давање обавештења о поступку, условима и роковима за остваривање права и извршавање обавеза код надлежних органа.


МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

референт Љиљана Милановић

014/ 434-022

 

 

 

 

 

 1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED