Poštovani, sajt Opštine Lajkovac se nalazi na adresi www.lajkovac.org.rs. Sajt koji ste upravo posetili je arhiviran i neće se ažurirati.Za najnovije informacije iz Opštine posetite wwww.lajkovac.org.rs. Za 20 sekundi sajt će Vas prebaciti na novu verziju. Hvala КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ

Opština Lajkovac


Почетна » Конкурси

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

У складу са Законом о планирању и изградњи, посебно место и улогу има Комисија за планове која врши стручну контролу планова (пре излагања на јавни увид), као и друге послове у поступку израде и доношења планског документа.
Према одредбама Закона, главни урбаниста је по функцији председник Комисије за планове, чиме је остварена чврста веза, односно јединство у контроли садржине и поступка израде и доношења планских докумената.

На основу члана 51а. став 2. и члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010,  24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014,) и члана 39. став 1. тачка 20) Статута Општине Лајковац ( „Службени гласник општине Лајковац“, број 11/08 ), Скупштина општине Лајковац на седници одржаној дана 26.12.2016. године, донела је Решење о именовању председника и чланова Комисије за планове општине Лајковац.

У Комисију за планове општине Лајковац, на мандатни период од четири године, именовани су:

1. Јасна Мићић, дипломирани инжењер архитектуре, главни урбаниста Општине Лајковац, за председника, (биографија)

2. Влада Јовановић, дипломирани инжењер електротехнике, за члана,

3. Драган Павловић, дипломирани инжењер геодезије, за члана

4. Милун Дуканац, магистар машинства, за члана,

5. Проф. др. Александра Ђукић, дипломирани инжењер архитектуре, представник Министарства (биографија)

6. Данијела Мишковић, дипломирани инжењер грађевине, представник Министарства

7. Славица Пилиповић Јендришек, дипломирани инжењер архитектуре, представник Министарства

За секретара Комисије за планове општине Лајковац именован је Душан Обрадовић, дипломирани правник.


На основу Решења Скупштине општине Лајковац, број 06-128/16-II од 26.12.2016.године и члана 15. Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице локалне самоуправе, објављеном у "Службеном гласнику РС", бр. 55/2015 од 25.6.2015. године, Комисија за планове општине Лајковац на седници одржаној дана 16.03.2017.године, донела је Пословник о раду Комисије за планове општине Лајковац.

Записници са седница КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ / види

ПОСЛОВНИК О РАДУ / види1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED