Poštovani, sajt Opštine Lajkovac se nalazi na adresi www.lajkovac.org.rs. Sajt koji ste upravo posetili je arhiviran i neće se ažurirati.Za najnovije informacije iz Opštine posetite wwww.lajkovac.org.rs. Za 20 sekundi sajt će Vas prebaciti na novu verziju. Hvala Гавни урбаниста општине Лајковац

Opština Lajkovac


Почетна » Конкурси

Гавни урбаниста општине Лајковац

Гавни урбаниста општине Лајковац - Јасна Мићић (биографија)

ГЛАВНИ УРБАНИСТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Институт главног урбанисте представља једну од значајнијих новина које је донео Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године (''Службени гласник Републике Србије“, број 132/14). Ради се о потпуно новом институту који, у сложен и детаљно уређен поступак израде и доношења планова, уводи још једног актера – главног урбанисту. Основни задатак главног урбанисте је координација у поступцима израде планских докумената, као и координација рада између органа надлежног за послове урбанизма и јавних предузећа и других институција укључених у поступке израде и доношења планских докумената.

Посебно место и улогу у овом поступку има Комисија за планове која у складу са Законом врши стручну контролу планова (пре излагања на јавни увид), као и друге послове у поступку израде и доношења планског документа. Према одредбама Закона, главни урбаниста је по функцији председник Комисије за планове, чиме је остварена чврста веза, односно јединство у контроли садржине и поступка израде и доношења планских докумената.

Главни урбаниста сарађује са институцијама надлежним за урбанизам и планирање, представницима инвестиционих група и фондова испред влада других земаља и различитим представницима непрофитног сектора на пројектима у региону.

Организује и учествује на стручним јавним трибинама, радионицама, семинарима, форумима укључујући и јавне презентације и јавни увид.

Именовање главног урбанисте

На основу члана 51а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010,  24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014,) и члана 39. став 1. тачка 20. Статута Општине Лајковац ( „Службени гласник општине Лајковац“, број 11/08 ), Скупштина општине Лајковац на седници одржаној дана 30.11.2016. године, донела је Решење о именовању Главног урбанисте општине Лајковац.

За Главног урбанисту општине Лајковац именована је Јасна Мићић, дипломирани инжењер архитектуре, на мандатни период од четири године, а на предлог Општинског већа.

По истеку мандата, главни урбаниста може бити поново именован на ту функцију.

За главног урбанисту може бити именовано лице са стеченим високим образовањем, односно смером на академским студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним академским студијама у трајању од најмање пет година у области архитектуре и одговарајућом лиценцом издатом у складу са законом и најмање десет година радног искуства у области урбанистичког планирања и архитектуре.
Главни урбаниста је по функцији председник Комисије за планове општине Лајковац.

Права, дужности, овлашћења и положај главног урбанисте

Главни урбаниста:

- координира израду просторних и урбанистичких планова које доноси Скупштина општине у складу са законом,

- координира рад између органа надлежног за послове просторног планирања и урбанизма и јавних предузећа и других институција укључених у поступке израде и доношења планских докумената,

- учествује у припреми програма уређивања земљишта у делу који се односи на доношење планских докумената,

- разматра иницијативе за доношење планских докумената и о свом ставу обавештава орган надлежан за послове урбанизма ради даљег поступања,

- заједно са органом надлежним за послове урбанизма одређује редослед и динамику доношења планских докумената,

- сарађује са чланом Градског већа задуженим за област просторног планирања и урбанизма,

- сарађује са носиоцем израде плана у циљу обезбеђивања благовременог прибављања података о постојећој планској документацији, подлогама, посебним условима за
заштиту и уређење простора, стању и капацитетима инфраструктуре и других података неопходних за израду планског документа,

- сарађује са одговорним планером, односно одговорним урбанистом у току целог поступка израде планског документа,

- предлаже приоритете у области урбанизма и планирања,

- сарађује са локалним удружењима урбаниста и архитеката, као и са другим заинтересованим субјектима,

- сарађује и размењује искуства са главним урбанистима других јединица локалне самоуправе,

- анализира и прати уређење подручја града и доношење урбанистичких докумената у складу са законом и светским стандардима

- стара се о достављању плана Централном регистру планских докумената у року и на начин утврђен законом и подзаконским актом донетим на основу закона,

- стара се о уредном вођењу и благовременом ажурирању локалног информационог система планских докумената и стања у простору,

- стара се о благовременом објављивању планских докумената,

- иницира обавезу расписивања урбанистичко-архитектонског конкурса за решење локација које су од значаја за град и учествује у избору програмског, урбанистичког, композиционог или пејзажног решења за одређену локацију или идејно архитектонско решење за један или више објеката, као и партерно или пејзажно уређење делова или целине предметне локације,

- по потреби, пружа стручну помоћ Општинском већу, у поступку одлучивања по приговору на издате локацијске услове,

- прати промене стања у простору,

- предузима и друге активности у циљу остваривања координације у поступцима израде и доношења планских докумената

- обавља и друге послове у складу са прописима из области планирања и изградње

Главни урбаниста има право да присуствује седницама Скупштине општине и учествује у расправи о предлогу планских докумената који су на дневном реду седнице.

У поступку израде и доношења планских докумената, главни урбаниста је овлашћен да:

- код надлежних органа и јавних служби ургира достављање тражених податка, односно услова неопходних за израду планског документа,

- иницира покретање одговарајућег поступка против привредног друштва или другог правног лица које у поступку израде планског документа не објави сепарат и/или не достави у прописаном року тражене податке и услове за израду планског документа,

- иницира покретање одговарајућег поступка против одговорног службеног лица у надлежном органу управе ако не достави у прописаном року тражене податке и услове за израду планског документа.


Главни урбаниста је самосталан у свом раду и одговара за свој рад Скупштини општине.

Главни урбаниста подноси Скупштини општине редовни годишњи извештај о свом раду и стању у простору.

Главни урбаниста, по потреби, подноси посебне извештаје Скупштини општине о евентуалним проблемима у поступцима израде и доношења планских докумената са предлозима за њихово превазилажење.

 
1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED