Opština Lajkovac


Почетна » Општинска управа

Општинска управа

Начелник Општинске управе
Љубица Новаковић, дипломирани правник

ОДЕЉЕЊА


Руководилац одељења Љубица Новаковић, дипл. правник

Надлежност: управно-правни послови борачко-инвалидске заштите; управно-правни послови за образовање, културу, физичку културу и социјалну заштиту; послови друштвене бриге о деци; матичари, бирачки спискови, радни односи, писарница, послови доставе, послови месних заједница и послови координатора канцеларије за младе.

• Одсек за заједничке послове – шеф одсека Видосав Шулубурић, дипл. инж. пољопривреде - одржавање зграде, послови противпожарне заштите, економат, обезбеђење, превоз, бифе.
• Одсек за месне заједнице
• Одсек за радне односе и лично стање грађана – шеф одсека Горан Илић, дипл. правник


Руководилац одељења Мирјана Ђаковић, дипл. правник

Надлежност: имовинско-правни послови, укњижба и евиденција непокретности, управно-правни послови приватног предузетништва, послови у области пољопривреде и водопривреде, послови у области заштите животне средине, послови координатора Канцеларије за локални економски развој.


Руководилац одељења Бојана Бојичић, дипл. инж. просторног планирања

Надлежност: управно-правни послови у стамбено-комуналној и грађевинској области; послови издавања информација о локацији, локацијских грађевинских дозвола за доградњу и  реконструкцију на изградњи објеката; издавање решења о употреби објеката, као и издавање грађевинских и употребних дозвола за објекте изградње, доградње и реконструисање без грађевинских дозвола (легализација) у складу са Законом о планираној изградњи.


Руководилац одељења Татијана Панић, дипл. економиста

Надлежност: припрема, спровођење, извештавање о извршењу буџета Општине; увид у коришћење буџетских средстава; послови трезора, буџетско рачуноводство; утврђивање, наплата и контрола изворних прихода Општине; финансијско-рачуноводствени послови за председника Општине, Скупштину општине, Општинско веће, њихова тела и Општинску управу.

•    Одсек за послове буџета и трезора
Шеф одсека Зорица Рашић, дипл. економиста
•    Одсек за рачуноводствене послове
Шеф одсека Душица Савић, економиста
•    Одсек за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
Шеф одсека Милеса Павловић, дипл. правник


СЛУЖБЕ


Шеф службе Наташа Ковачевић - Милошевић, дипл. правник

Надлежност: стручни и организациони послови за председника Општине, Скупштину општине и радна тела; прикупљање и провера формално-правне исправности предлога аката који се припремају за седнице Скупштине општине; припрема седница Скупштине општине; стручна и техничка помоћ председнику Скупштине у вођењу припремању седница Скупштине и радних тела; старање о објављивању аката Скупштине општине; обрада представки и предлога грађана и други послови предвиђени Одлуком СО.


Шеф службе Марија Марковић, дипл. политиколог

Надлежност: стручни и организациони послови за потребе председника Општинског већа, Општинско веће и радна тела Општинског већа; провера формално-правне исправности нацрта аката која се у предлогу достављају Скупштини општине на разматрање; старање о објављивању аката које доноси Општинско веће; обрада аката усвојених на седницима Већа; сарaдња са члановима Већа између седница, достављање одговарајућих материјала везаних за дневни ред седница Већа; други послови предвиђени Одлуком СО.Надлежност: инспекцијски надзор у грађевинској и комуналној области, области екологије и саобраћаја; послови инспекцијског надзора у области образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, дечје и социјалне заштите; прати и обезбеђује њихово функционисање у складу са Законом и прописима Општине и спроводи поступак извршења за потребе Општинске управе.Надлежност: послови буџетске инспекције и интерне ревизије над директним и индиректним корисницима средстава буџета, јавним предузећима основаним од стране локалних власти, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, као и другим правним лицима у којима локална јавна средства чине више од 50 одсто укупних прихода.Надлежност: давање правних савета, састављање поднесака (молбе, тужбе, захтеви...), састављање правних лекова (осим ревизије), састављање исправа (уговори, изјаве...), давање обавештења о поступку, условима и роковима за остваривање права и извршавање обавеза код надлежних органа.


МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ


За месне заједнице Словац, Непричава, Бајевац, Степање, Маркова Црква, Придворица и Ратковац

референт Љиљана Стојановић

014/ 76-014

За месне заједнице Пепељевац и Стрмово

референт Душица Милинчић

014/ 70-197

За месне заједнице Боговађа и Доњи Лајковац

референт Љиљана Ђорђевић

014/ 78-088

За месне заједнице Лајковац, Ћелије и Рубрибреза

референт

014/ 3433-113

референт Љиљана Милановић

014/ 74-022

референт Душица Ивановић

014/ 77-090

 

 

 

 

 1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED