Скупштине општине усвојила буџет за 2020. годину

Одборници Скупштине општине Лајковац су на 33. седници одржаној у петак, као најважнију тачку дневног реда, усвојили Одлуку о буџету за 2020. годину. Буџет се за 2020. годину састоји од прихода и примања у износу од 1,078,691,643.30 динара и расхода и издатака, укључујући и издатке за отплату главнице дуга, у износу од 1.259.026.125.77 динара. Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита у износу од 180,334,482.47 динара обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

Начелник Општинске управе Живорад Бојичић је изјавио да ће највероватније већ првим ребалансом износ буџета бити увећан за 240 милиона динара од Канцеларије за јавна улагања Републике Србије за реконструкцију водоводне мреже, што је и наведено у Образложењу Одлуке о буџету за 2020. годину и сврстано у приротитет јавне потрошње општине Лајковац у наредној години. „Врло је важно напоменути да, имајући у виду усвајање нове уредбе од стране Владе Србије средином године којом су приходи од накнаде за заштиту животне средине преусмерени у буџет Републике Србије, заузврат добијамо доста више средстава преко ресорних министарстава и јавних предузећа, која то реализују на територији општине. Ове годиен је то било преко 350 милиона за изградњу и реконструкцију путева и улица, као и школа. Општина Лајковац је благовремено, на захтев Министарства за заштиту животне средине, доставила комплетну планску и техничку документацију за пројекте изградње водоводне мреже у наредних пет година, која ће бити саставни део великог инвестиционог програма „Србија 2020-2025“.

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2020. годину износи 34,679,815.77 динара са пренетим обавезама из 2019. године. Прогрaм за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину је укупном 424,570,846.60 динара, са пренетим обавезама из 2019. године. Програм коришћења средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац у 2020. години, који доноси Општинско веће, износи 14,348,641.08 динара (пренето неутрошених 5,34 милиона из претходне године), од чега се најмање 50% прихода усмерава за поправљање саобраћајне инфраструктуре.

Неки од планираних приоритета јавне потрошње општине Лајковац за наредни период су: Наставак и интензивирање активности на суфинансирању републичких, регионалних и међуопштинских пројеката на територији општине Лајковац (регионални систем водоснабдевања Стубо Ровни, регионална депонија, обилазница око Лајковца), као и ефикасно спровођење поступка експропријације за потребе ових пројеката; Интензивирање активности на сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања РС за изградњу и реконструкцију објеката социјалне и комуналне инфраструктуре (реконструкција водоводне мреже, фискултурна сала у школи у Јабучју, завршетак система управљања отпадним водама – постројења и канализације итд.); Наставак реализације пројеката реконструкције Средње школе „17. септембар“ и Основне школе „Миле Дубљевић“ у Бајевцу; Завршетак реализације започетих Споразума са РБ Колубара Лазаревац – за пресељење конака и пресељења објеката са јавним функцијама са подручја КО Мали Борак и КО Скобаљ; Реализација новог Споразума са ЕПС Београд, Огранак РБ Колубара о финансирању локације „Војни круг“ за расељавање мештана насеља Скобаљ; Наставак изградње започетих водовода у селима Ратковац-Придворица-Пепељевац и Јабучје и изградња резeрoвоара и ПС у Непричави за нову водоводну мрежу Лајковац варош; Повезивање новоизграђене секундарне водоводне мреже у селима и вароши на регионални систем водоснабдевања Стубо Ровни; Наставак изградње канализационе мреже (фекална канализација Словац); Наставак изградње саобраћајница и рехабилитације путева на територији општине Лајковац итд.

Скупштина је дала сагласност на План и Програм рада ЈП „Градска чистоћа“, Регионaлног центра за управљање отпадом „Еко Тамнава“ Уб, Културног центра „Хаџи Рувим“, Градске библиотеке Лајковац, Установе за спорт и омладину Лајковац. Одборници су усвојили и: Одлуку о месним заједницама, Одлуку о другим изменама и допунама Одлуке о услугама и правима социјалне заштите, Програм о финансирању трошкова вантелесне оплодње, Програм унапређења квалитета здравствене заштите становништва, Одлуке о општинским комунaлним и административним таксама уi надокнадама за коришћење јавних површина, Програм уређивања грађевинског земљишта, Локални акциони план запошљавања, сет одлука о комуналним делатностима и још неколико одлука и извештаја.