Предлози годишњих програма за спорт

Обавештaвамо спортске организације и спортска удружења, са седиштем на територији општине Лајковац, да доставе предлоге својих годишњих програма којима се остварује општи интерес у области спорта за 2014. годину, у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лајковац. Рок за подношење предлога програма је 1. јун 2013. године. Предлози који стигну после наведеног рока неће се разматрати.

Образац за пријављивање предлога програма доступан је на писарници општинске управе и на званичном интернет сајту Општине Лајковац. Уз предлог програма подноси се документација којом се доказује испуњеност прописаних ближих критеријума за остваривање општег интереса у области спорта, изјава да не постоје препреке из члана 7. Правилника, као и изјава да учесници у реализацији програма нису у сукобу интереса у складу са чланом 57. Закона о спорту.

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити попуњени и достављени у три примерка.

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена стручној комисији, у запечаћеној коверти (заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту), препорученом поштом, куриром или личном доставом на писарницу општинске управе општине Лајковац.

Предња страна коверте са предлогом програма, мора садржати најмање следеће податке: 1) Назив годишњег/посебног програма којим се остварује општи интерес у области спорта; 2) Назив подносиоца предлога; 3) Адреса подносиоца предлога; 4) Назив програма и напомену ”за стручну комисију – не отварати”.

Детаљнија обавештења могу се добити од Kатарине Jанић, на телефоне: (014) 3433-272, 72-760 и 3432-329.

Општинска управа општине Лајковац
Одељење за општу управу и друштвене делатности

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ СА ОБРАСЦИМА »