ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТО – ПЕРИОНИЦЕ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 122/4 КО ЛАЈКОВАЦ

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/2019 – др. закон и 9/2020 и 52/2021)

Одељење за за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе oпштине Лајковац

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТО – ПЕРИОНИЦЕ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 122/4 КО ЛАЈКОВАЦ

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе општине Лајковац, ул. Омладински трг број 1, у Одељењу за комунално – стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, у трајању од 7 дана, од 16.06.2022. године до 22.06.2022. године, сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Увид у Урбанистички пројекат може се остварити на интернет страници општине Лајковац (www.lajkovac.org.rs) као и у Одељењу за комунално – стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, Општинске управе општине Лајковац.

Примедбе и сугестије на планирана решења заинтересована лица могу доставити у писаној форми, Одељењу за комунално – стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, у току трајања јавне презентације, закључно са 22.06.2022.године.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНО – СТАМБЕНЕ, ГРАЂЕВИНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ ПОСЛОВЕ