Начелник Општинске управе
Мирјана Ђаковић, дипломирани правник

ОДЕЉЕЊА

Одељење за општу управу и друштвене делатности

Руководилац одељења Љубица Новаковић, дипл. правник

Надлежност: управно-правни послови борачко-инвалидске заштите; управно-правни послови за образовање, културу, физичку културу и социјалну заштиту; послови друштвене бриге о деци; матичари, бирачки спискови, радни односи, писарница, послови доставе, послови месних заједница и послови координатора канцеларије за младе.

• Одсек за заједничке послове – шеф одсека Видосав Шулубурић, дипл. инж. пољопривреде – одржавање зграде, послови противпожарне заштите, економат, обезбеђење, превоз, бифе.
• Одсек за месне заједнице
• Одсек за радне односе и лично стање грађана – шеф одсека Горан Илић, дипл. правник

Одељење за привреду и имовинско-правне послове
Руководилац одељења Мирјана Ђаковић, дипл. правник

Надлежност: имовинско-правни послови, укњижба и евиденција непокретности, управно-правни послови приватног предузетништва, послови у области пољопривреде и водопривреде, послови у области заштите животне средине, послови координатора Канцеларије за локални економски развој.

Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Руководилац одељења Предраг Мирковић, дипл. инж. саобраћаја

Надлежност: управно-правни послови у стамбено-комуналној и грађевинској области; послови издавања информација о локацији, локацијских грађевинских дозвола за доградњу и  реконструкцију на изградњи објеката; издавање решења о употреби објеката, као и издавање грађевинских и употребних дозвола за објекте изградње, доградње и реконструисање без грађевинских дозвола (легализација) у складу са Законом о планираној изградњи.

Врши  послове који се односе на пројектовање и изградњу објеката, планирање инвестиција, као и комунално-стамбене, саобраћајне и грађевинске области, прикупљање података и израду аналитичких и других материјала из области саобраћаја, послове регистра улица, планирање грађевинских радова на терену везаних за саобраћајнице и друге јавне површине, прати стање путева, улица и тротоара на територији општине и благовремено извештава органе који се старају о одржавању истих, врши надзор над извршењем комуналних услига, техничко регулисање саобраћаја из надлежности општине, утврђује потребе и предлаже све врсте саобраћајне сигнализације, врши стручни надзор над изградњом објеката, планирање и пројекте, припрема програма, планова и пројеката за грађење насеља и уређење простора, израда пројектних задатака за објекте високоградње и нискоградње, израду средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта, прибављање услова за пројектовање и изградњу јавних предузећа и установа, прибављање грађевинске и употребне дозволе, израда планске документације, израда идејних решења за саобраћајнице, тротоаре, пешачке стазе, стајалишта и паркиралишта, послови пројектне документације, послови одржавања јавне расвете, израда пројектних задатака, прибављање документације везане за катастар непокретности, теренске послове премера и нивелације и идентификације, идентификације парцела и сл., геодетски надзор над извођењем радова и остале послове из домена геодезије. Одељење врши и друге послове у складу са прописима.

Одељење за буџет и финансије
Руководилац одељења Андријана Јаковљевић, дипл. економиста

Надлежност: припрема, спровођење, извештавање о извршењу буџета Општине; увид у коришћење буџетских средстава; послови трезора, буџетско рачуноводство; утврђивање, наплата и контрола изворних прихода Општине; финансијско-рачуноводствени послови за председника Општине, Скупштину општине, Општинско веће, њихова тела и Општинску управу.

•    Одсек за рачуноводствене послове
Шеф одсека Мирослав Лукић, економиста
•    Одсек за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
Шеф одсека Милеса Павловић, дипл. правник

СЛУЖБЕ

Служба за скупштинске послове
Шеф службе Живота Молеровић, дипл. правник
Надлежност: стручни и организациони послови за председника Општине, Скупштину општине и радна тела; прикупљање и провера формално-правне исправности предлога аката који се припремају за седнице Скупштине општине; припрема седница Скупштине општине; стручна и техничка помоћ председнику Скупштине у вођењу припремању седница Скупштине и радних тела; старање о објављивању аката Скупштине општине; обрада представки и предлога грађана и други послови предвиђени Одлуком СО.

Служба за инспекцијске послове
Шеф службе Злата Жујовић, дипл. инж. Грађевине

Надлежност: инспекцијски надзор у грађевинској и комуналној области, области екологије и саобраћаја; послови инспекцијског надзора у области образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, дечје и социјалне заштите; прати и обезбеђује њихово функционисање у складу са Законом и прописима Општине и спроводи поступак извршења за потребе Општинске управе.

Служба правне помоћи и лице задужено за заштиту података о личности
Шеф службе Наташа Ковачевић  дип. правник

Надлежност: давање правних савета, састављање поднесака (молбе, тужбе, захтеви…), састављање правних лекова (осим ревизије), састављање исправа (уговори, изјаве…), давање обавештења о поступку, условима и роковима за остваривање права и извршавање обавеза код надлежних органа.

Интерни ревизор

Татијана Панић, дипл. економиста

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

Јабучје

референт Љиљана Милановић

014/ 434-022