Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације

Оглас за Рани јавни увид

Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације – текстуални део

Карта Посебна намена простора

Рани Јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом на к.п. број 351/1 КО Пепељевац

Оглас за Рани јавни увид

Предлог обухвата ПДР за БС