• Нацрт просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ – 13  Београд – Ваљево – Лозница са елементима детаљне регулације

Текст огласа

Нацрт просторног плана

Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана на животну средину

List_20

List_21

Прегледна1 реферална

Посебна намена простора

Насеља, инфраструктурни системи и заштита животне средине

Спровођење просторног плана

Објекти Уб, Лајковац, Ваљево, Мионица