Рани јавни увид у Просторни план Републике Србије

Елаборат

Оглас

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за проширење каменолома Брдањак у насељу Степање

Оглас за Јавни увид

Текстуални део Плана

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину

01Геодетска подлога 710x450mm

02 Постојеће стање 715x450mm

03 Саобраћај 1130x1050mm

04 Површине јавне намене

05 Плнирана намена и зоне 715x450mm

06 Начин коришћења земљишта 715x450mm

07 Инсталације 715x450mm

08 Спровођење плана 715x450mm