Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације за проширење површинског копа „Брдањак“ у насељу Степање, ради наставка експлоатације кречњака и доломита као техничко-грађевинског камена.

Оглас

Текст елабората

01-подлога са границом

02-шире окружење

03-1-Извод из ППО-реф 1

03-2-Извод из ППО-реф 2

03-3-Извод из ППО – УО – шема 2500

04-Постојећа намена

05-Планирана намена

Рани Јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене за изградњу Термоелектране „Колубара Б“

Оглас

Елаборат