Скупштина усвојила Одлуку о буџету за 2018.

На 20. седница Скупштине општине Лајковац усвојена је Одлука о буџету за 2018. годину. Пројектовани буџет за наредну годину износи 1.270.535.810 динара, што је приближно прошлогодишњем буџету, односно пројекцији на почетку 2017. године. Од тог износа пренета неутрошена и пренета средства су 300.232.810. динара, што је такође на прошлогодишњем нивоу. Планирани текући приходи износе 860.303.000 динара, од чега су приходи ренте 340 милиона, а приходи екологије 96,4 милиона.
Као веома важне тачке дневног реда, усвојени су програми ренте и екологије за наредну годину. За Програм ренте укупно се издваја 553.557.700 динара (340 милиона нова средства, а 213 пренета), а за Програм екологије 176.421.760 милиона (77 милиона пренете обавезе). Из Програма екологије највећи део биће усмерен на решавање питања канализационе мреже на територији наше општине. За изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Боговађа издвојено је 30 милиона, док је 16 милиона одвојено за заокружење целине у Словцу, где до краја године треба да почне изградња постројења за отпадне воде. Од тога је шест милиона планирано за црпну станицу, а 10 милиона за наставак изградње канализационе мреже. Осим тога, издвојено је и седам милиона динара за завршетак канализационе мреже у Лајковцу. 
Буџет се у највећој мери заснива на Програму уређивања грађевинског земљишта чија ће реализација бити  финансирана из средстава од накнада за коришћење минералних сировина и заштиту животне средине. Од капиталних инвестиција издвајамо изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Словцу и Боговађи, повезивање постојећег цевовода Словац-Ратковац са црпном станицом Словац и повезивање од Оштриковца са постојећим цевоводом, изградњу прве фазе водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица, као и изградњу затворене градске пијаце. Од капиталних пројеката планираних за 2018. годину треба издвојити завршетак спољашњег уређења Дечјег вртића „Лептирић“, који суфинансира Министарство привреде са 18 милиона, завршетак изградње базена који се делимично финансира из кредита, као и реконструкцију и санацију објеката социјалне инфраструктуре: средње школе и основне школе у Бајевцу (по Закључку Владе Србије радове  финансира Канцеларија за јавна улагања), као и пројектовање  фискултурне сале у ОШ Јабучје и заједничке котларнице на биомасу за средњу и основну школу, спортску установу, Дом здравља и предшколску установу.
Субвенције остају на истом нивоу само што је промењена њихова структура – смањене су јавним предузећима, а повећане привреди и пољопривреди. Програм пољопривреде повећан је за шест милиона у односу на 2017. годину и износи 16,3 милиона, при чему се уводи нова мера подршке за инвестиције  младих пољопривредника  у износу од 9,2 милиона. Увећава се износ за финансирање Програма  спорта, док се смањују дотације удружењима, НВО и верским заједницама у односу на 2017. годину. Финансирање социјалне заштите, подршке породици и деци наставиће се и у 2018. години: помоћ пензионерима, породиљама, вантелесна оплодња, превоз деце у средњу школу, регресирање боравка деце у предшколској установи, регресирање цена комуналних услуга, превоз и смештај деце ометене у развоју итд. За превоз ученика издвојиће се око 35 милиона динара. Ученичке и студентске стипендије биће 40 одсто веће него прошле године, на основу донетих одлука о ученичким и студентским стипендијама у 2017. години. Цена коштања боравка деце у вртићу увећава се за 20 %, повећање за родитеље износиће 560 динара што је 4.536 динара месечно по детету. Биће повећане и плате запослених у 2018. години: органима и службама локалне власти за пет одсто, предшколским установама и установама културе за 10 одсто, осталим јавним службама за пет одсто.
Председник Живковић је рекао да је недавно потписан Анекс 3 Споразума о пресељењу објеката социјалне инфраструктуре месних заједница Скобаљ и Мали Борак за преосталих 1.106.000 милиона евра са ЕПС – Огранак РБ „Колубара“ Лазаревац. Конкретна реализација очекује се по потписивању појединачних уговора  за изградњу објеката по наменама из основног споразума вредног 3,2 милиона евра. Средства ће бити добрим делом усмерена на решавање водоснабдевања у Јабучју, укључујући изградњу примарне и секундарне мреже.
На седници су усвојени програми пословања ЈП „Градска чистоћа“, КЦ „Хаџи Рувим“, Градске библиотеке, Установе за спорт и омладину и Туристичке организације општине Лајковац. Прихваћен је Програм уређивања грађевинског земљишта, Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, предлог Локалног акционог плана за запошљавање, Обједињени предлог за одобравање годишњих програма реализације општег интереса у области спорта и предлог Концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника. Прихваћени су и предлози одлука о локалним комуналним таксама и општинским административним таксама, као и захтев за повећање цене целодневног боравка деце у ПУ „Лептирић“.