Именована Општинска изборна комисија

Одборници Скупштине општине Лајковац усвојили су на данашњој седници Одлуку о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије, што је била једина тачка дневног реда.
У Општинску изборну комисију општине Лајковац у сталном саставу именовани су:1) за председника Јасмина Јоксимовић, дипл. правник, из Пепељевца, на предлог одборничке групе ”Александар Вучић – за нашу децу”,
– за заменика председника Драган Перишић, дипл. правник, из Јабучја, на предлог одборничке групе ”Александар Вучић – за нашу децу”,
2) за члана Данијела Арсеновић, из Лајковца, на предлог одборничке групе ”Александар Вучић – за нашу децу”,
– за заменика члана Душица Ивановић, из Врачевића, на предлог одборничке групе ”Александар Вучић – за нашу децу”,
3) за члана Никола Радивојевић, из Рубрибрезе, на предлог одборничке групе ”Александар Вучић – за нашу децу”,
– за заменика члана Маријана Селенић, на предлог одборничке групе ”Александар Вучић – за нашу децу”,
4) за члана Далибор Бољановић, из Лајковца, на предлог одборничке групе ”СПС-ЈС”,
– за заменика члана Вељко Јеремић, из Лајковца, на предлог одборничке групе ”СПС-ЈС”,
5) за члана Јован Савичић, из Лајковца, на предлог одборничке групе ”СПС-ЈС”,
– за заменика члана Бранкица Николић, из Лајковца, на предлог одборничке групе ”СПС-ЈС”,
6) за члана Љубомир Костић, из Лајковца, на предлог одборничке групе ”За бољи Лајковац”,
– за заменика члана Владимир Милић, из Лајковца, на предлог одборничке групе ”За бољи Лајковац”;
7) за члана Саша Узон, из Лајковца, на предлог групе одборника са изборне листе ”Иницијатива за Лајковац – Александар Шестовић”,
– за заменика члана Трифко Александрић, из Лајковца, на предлог групе одборника са изборне листе ”Иницијатива за Лајковац – Александар Шестовић”,
8) за секретара Мирјана Ђаковић, дипл. правник, из Придворице, на предлог председника Скупштине општине Лајковац,
– за заменика секретара Милеса Павловић, дипл.правник, из Лајковца, на предлог председника Скупштине општине Лајковац.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у ”Службеном гласнику општине Лајковац” и на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
Одлуку је на смој седници образложила председница Комисије за кадровска и административна питања и радне односе Скупштине општине Лајковац Мила Лончар Митровић:
“Правни основ за доношење одлуке садржан је у Закона о локалним изборима, којим је утврђено да председника, чланове, заменика председника и заменике чланова изборне комисије именује скупштина јединице локалне самоуправе.Прописано је да скупштина образује изборну комисију у складу са овим законом у року од седам дана од његовог ступања на снагу. Закон о локалним изборима је ступио на снагу 08.02.2022. године, односно наредног дана од дана када је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
С обзиром на то да у општини Лајковац на дан ступања на снагу Закона има испод 50.000 бирача уписаних у Јединствени бирачки списак, Општинску изборну комисију, чине председник, 6 чланова, заменик председника и 6 заменика чланова.За председника и заменика председника изборне комисије може да буде именовано само оно лице које има високо образовање у области правних наука.
Чланови и заменици чланова изборне комисије у сталном саставу именују се на предлог одборничких група сразмерно њиховој заступљености у укупном броју одборника који припадају одборничким групама, с тим да ниједна одборничка група не може да предложи више од половине чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу. У складу са наведеним право да предложе лица у Општинску изборну комисију припада следећим одборничким групама: Одборничкој групи ”Александар Вучић – за нашу децу” са 25 одборника, Одборничкој групи коалиције СПС-ЈС са 5 одборника и Одборничкој групи ”За бољи Лајковац” са 3 одборника. Право да предложе члана или заменика члана у Општинској изборној комисији припада и двојици одборника са изборне листе ”Иницијатива за Лајковац – Александар Шестовић”.
С обзиром да Одборничка група ”Александар Вучић – за нашу децу” има 25 одборника, односно више од половине од укупног броја одборника Скупштине општине Лајковац, она има право да предложи председника, заменика председника и два члана и два заменика чланова Општинске изборне комисије.
Сходно Закону, учесници у раду изборне комисије без права одлучивања су секретар изборне комисије и заменик секретара изборне комисије, које именује скупштина на предлог председника скупштине, при чему за секретара и заменика секретара могу да буду именовани секретар скупштине, заменик секретара скупштине, начелник општинске, заменик начелника општинске управе или лице из реда запослених у општинској управи које има високо образовање у области правних наука.”